Tüzük

İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği

Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi:

Derneğin adı: İstanbul Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanları Derneği. Derneğin merkezi: İstanbul.
Derneğin adresi: Büyükdere Cad. Tankaya Apt. Şişli – İstanbul.

Madde 2- Derneğin kurucuları aşağıdaki kişilerden oluşur:

Alper Tutkun Arif Şanlı
Asım Kaytaz Burhan Dadaş Cüneyt Üneri Erdoğan Gültekin Engin Çakmakçı Esra Eryaman Fatih Bora

Fatma Tülin Kayhan Ferhan Öz
Günter Hafız
Hakan Akyol

Haluk Özkul
İlhan Topaloğlu
İrfan Devranoğlu İsmet Aslan
Kemal Değer
Mazhar Çelikoyar Mehmet Ada
Mehmet Külekçi Mehmet Ömür Mehmet Ali Şehitoğlu Muhammet Tekin Murat Toprak
Nazım Korkut
Necdet Biliciler
Nermin Başerer Nesil Keleş
Okan Gürsel Orhan Altıntaş Orhan Gedikli Orhan Özturan Osman Karaaslan Özgün Enver Özgür Yiğit
Salih Çanakçıoğlu Suat Turgut
Şeref Ünver Tarık Şapçı

Madde 3- Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek için Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Alanları:

Derneğin çalışma alanı: Dernek sağlık alanında çalışır. Derneğin çalışma konuları ve biçimleri:

1. Mesleki uygulamalar:

 1. İstanbul ili sınırlarında görev yapan Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi(KBB-BBC) uzmanlarını ülkemizde ve uluslararası ortamlarda temsil etmek
 2. KBB-BBC bilim dalı ile ilgili kişisel ve toplumsal sorunlarla ilgilenmek, toplumubu konularda aydınlatmak
 3. KBB-BBC uzmanları arasında işbirliği ve dayanışmayı sağlamak
 4. Etik ve deontolojik ilkeleri güncelleştirmek, yaygınlaştırmak ve uygulanmasınısağlamak
 5. Bilim dalımızın mesleki uygulama boyutunu ele almak, sorunlarını gidermeyeçalışmak, uygulamayı kolaylaştırıcı, geliştirici ve yaygınlaştırıcı olmak ve bu bilimdalının kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmaktır

2. Eğitim

 1. KBB-BBC eğitiminin seviyesinin yükseltilmesi ve standartlarının belirlenmesinde çalışmalarda bulunmak
 2. KBB-BBC alanında uzmanlık eğitimi, mezuniyet sonrası eğitim ve sürekli mesleki gelişimin iyileştirilmesini ve geliştirilmesini desteklemek
 3. Çalışma alanını ilgilendiren konularda amaçlarına yönelik olarak mesleki dergi, kitap, elektronik yayın,web sayfası,video gibi yayınları oluşturmak ve üyelerine ulaştırmak
 4. Tanı ve tedavi kılavuzlarının oluşturulmasını sağlamak ve mevcut kılavuzları güncellemek
 • İstanbul ili sınırlarındaki birinci basamak hekimlerin KBB-BBC alanındaki gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamak ve bilgilerini güncellemek
 • Birinci basamak hekimlerin KBB-BBC alanında sevk kılavuzlarını hazırlamak
 • İstanbul Tabip Odasının KBB-BBC alanındaki çalışmalarına yardımcı olmak

3. Hasta

 1. Halk sağlığını korumak amacı ile uzmanlık dalımızla ilgili koruyucu ve tedavi ediciçalışmalar yapmak, kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapmak, bu amaçla ilanlar vermek, broşürler basmak, internet ve medya aracılığıyla mesleğimizi yüceltici etkinliklerde bulunmak
 2. Halk sağlığını korumak amacıyla hükümet, hükümet dışı kuruluşlar, sağlık çalışanları ve kamuoyu düzeyinde girişimlerde bulunmak
 3. Hasta bakım hizmetlerinde etik standartların uygulanmasını teşvik etmek ve geliştirmek
 4. KBB-BBC alanındaki tanı ve tedavi hizmetlerinin standartlarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak
 5. İstanbul iline ait KBB-BBC alanında yer alan hastalıklara ait yöresel verileri elde etmek, değerlendirmek ve koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerine katkıda bulunacak çalışmalarda bulunmak

4. Araştırma:

 1. İstanbul ilinde KBB-BBC alanında mevcut insan gücünü saptamak, en yüksekseviyede sağlık hizmeti sunmak amacıyla gerekli olan insan gücünü belirlemek vebu konularda yapılan ulusal çalışmalara destek olmak
 2. Bu alanda sağlık hizmeti veren kurumların fiziki koşullarına ait verileri elde etmek,değerlendirmek ve bu kurumlarda hasta hizmetlerini en üst seviyeye ulaştırmayıplanlayan çalışmalar yapmak
 3. Klinik bilimler yanı sıra bilim dalımızın gelişmesine yardımcı olacak biyomedikal,biyoteknoloji, bilişim alanlarında mesleğimizin daha iyi uygulanması adına altyapıoluşturulmasında etkin ve olmak konuyla ilgili sağlık politikaları üretmek
 4. KBB-BBC alanında yapılan bilimsel çalışmalara maddi ve manevi desteklerdebulunmak
 5. Yeniliklerin KBB-BBC alanına entegrasyonunda etkin olmak
 6. Ülkemizden tıbbi ve mesleki uygulamalarda yenilikler çıkmasına önayak olmak,destek vermek, bu etkinlikleri duyurmak
 7. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği bünyesinde oluşturulmuşYöresel Dernekler Kuruluna üye olarak Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneğinin tüzel üyesi olmak ve Dernek ile ilgili her alanda işbirliği yapmak

Bakımı ve Halk Sağlığı

8. Üyeler arasında sosyal dayanışma ve iletişimi sağlamak amacı ile etkinliklerde bulunmak

5. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmesi adına gelir oluşturma, bu gelirin belirlenecek bütçe içerisinde kullanılmasını sağlama

 1. Dernek, amaçlarını geliştirmek amacı ile gerekli görüldüğü hallerde iktisadi işletmeler açar, işletir ve kiralar
 2. Dernek, çeşitli bilimsel toplantılar düzenleyerek sponsorlardan ve katılımcılardan gelir elde eder
 3. Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için gelirlerinin %80 ini bu yolda harcayabilir

Madde 4- Dernek Üyeleri, Üye Olma, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma: Üyelik asil, fahri ve onursal olmak üzere üç gruptan oluşur:

1. Asil üyeler:

KBB-BBC Uzmanları: Asil üyeler ile ilgili Dernekler kanununun üyelik bölümü gereğince ve tüzüğün üyelikle ilgili maddeleri uyarınca aidatını ödeyen, derneğe kabul ve kayıt edilenlerdir. Eğitimdeki üyeler KBB-BBC Bilim Dalında uzmanlık eğitimini
almakta olan araştırma görevlileri/asistanlar olup asil üye olamazlar. Ancak Derneğin Genel Kuruluna katılmak ve oy kullanmak haricindeki ütün çalışmalarına katılır ve Asistan Çalışma Grubunda faaliyet gösterebilirler. Aidat ödemek zorunda değildirler.

 1. Fahri üyeler: Derneğe maddi ve manevi yardımlarda bulunan insanlar içinden Dernek Yönetim Kurulunun kararı ile üyeliğe kabul edilen ve KBB-BBC Uzmanı olmayan kişilerdir. Aidat ödemek zorunda değildirler. Fahri üyeler, asil üyeler gibi bütün toplantılara katılabilirler, ancak oylama gerektiren hallerde oylamalara katılamazlar.
 2. Onursal Üyeler: Çalışmalarıyla KBB-BBC alanında yüksek başarılar sağlamış, KBB-BBC bilim dalının gelişmesine katkıda bulunmuş veya uzun yıllar mesleğe hizmet etmiş üyelerdir. Yönetim Kurulunca seçilirler. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur ve aidat ödemek zorunda değildirler. Türk vatandaşı olmayan onursal üyelerde ikamet şartı aranmaz.

Derneğe üye olma: Derneğe medeni hakları kullanmak ehliyetine haiz ve 18 yaşını bitirmiş, yüz kızartıcı suç ile (şeref ve haysiyet kırıcı) suçtan mahkûmiyeti bulunmamış KBB uzmanları ve KBB ihtisasına başlamış asistanlar üye olabilir. Üyelik dernek üyelerinden en az iki kişinin teklifi ve Yönetim Kurulu’ unca en az bir ay zarfında karara bağlanması ile gerçekleşir.

Üyelikten ayrılma: Üyenin Yönetim Kurulu Başkanı’ na göndereceği istifa dilekçesi ile üyelikten ayrılma mümkündür.

Üyelikten çıkarılma:

1. Dernek tüzüğüne ve menfaatlerine aykırı hareket etmek,

2. Adli yargı organlarınca tecil edilmeksizin kesin hükme bağlanmış medeni hakları önleyici ve yüz kızartıcı bir suça mahkûm olmak.

Her iki halde de çıkarılma işlemi Yönetim Kurulu”unca yapılır. Üyenin Genel Kurul’ a itiraz hakkı saklıdır.

Madde 5- Derneğin Organları:

Derneğin organları:

a- Genel Kurul
b- Yönetim Kurulu
c- Denetleme Kurulu
d- Onur ve Etik Kurulu
e- Danışma Kurulu
f- Çalışma Grupları
g- Eğitim Kurulu
h- Asistan Komitesi
i- Özlük Hakları ve Hukuk Komitesi
j- Serbest KBB – BBC Hekimliği ve Mesleki Uygulamalar Komitesi k-Dernek İktisadi İşletmesi

Madde 6- Genel Kurul:

a- Derneğin Genel Kurulu, aidat borcu olmayan asil üyelerden oluşan en yüksek karar organıdır. Üyeler aidatlarını Genel Kurul tarihinden 7 gün öncesine kadar ödemek zorundadırlar.

b- Genel Kurul Dernek Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile iki yılda bir Eylül ayı içinde Yönetim Kurulunun belirleyeceği yer ve tarihte olağan olarak toplanır. Genel Kurul üyeleri en az 30 gün öncesinden yeri, saati ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta aracılığı ile bildirilmek sureti ile toplantıya çağrılır. İlk çağrı ile Genel Kurul toplantısı yapılamaz ise ikinci toplantının nerede ve nasıl yapılacağı da bu çağrıda bildirilir.

c- Genel Kurul, kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaz ise daha sonra yapılacak ikinci toplantıda

çoğunluk aranmaz. Bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

d- Yönetim Kurulunun isteği veya Denetleme Kurulunun tüzük ve kanunlara aykırı davranışlar tespit ettiği hallerde yahut Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılır. Denetleme Kurulu veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu bir ay içinde olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapmaz ise, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hâkimi Dernek üyeleri arasından 3 kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmak ve gerçekleştirmekle görevlendirir. Olağanüstü Genel Kurul gündemi sadece Olağanüstü Genel Kurul çağrısını gerektiren gerekçeden oluşur.

e- Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmazlar. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler. Onursal ve fahri üyeler oy kullanamazlar.

f- Toplantının belirtilen koşullara uygun olarak açılması Dernek Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından yapılır. Çoğunluk yoksa durum bir tutanakla saptanır. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa toplantı açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere bir Başkan ve iki yardımcıdan oluşan Divan açık oylama ile seçilir. Oluşan Divan toplantıyı ilgili kanun, tüzük ve geleneklerin gerektirdiği yönde yönetir. Genel Kurul gündemdeki maddeleri görüşür. Ancak toplantıya katılanların 1/10′ u tarafından görüşülmesi istenen maddeler gündeme eklenir.

g- Genel Kurulda karar yeter sayısı geçerli oyların yarıdan bir fazlasıdır. Dernek Tüzüğünün değişiklik teklifleri ve Derneğin kapatılması kararı geçerli oyların 2/3‟ü ile kabul edilir. Dernek organlarının seçimi gizli oy ve açık sayım esasına göre yapılırken diğer kararlar açık oylama ilealınabilir. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile yardımcıları tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yeni seçilen Yönetim Kuruluna teslim edilir. Divan Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna aynı gün içinde teslim etmekten sorumludur. Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen 30 (otuz gün) gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurullarına seçilen asil ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

h- Genel Kurul görev ve yetkileri:

1. Dernek organlarının seçimini gizli oy ve açık sayım esasına göre yapmak 2. Derneğin tüzüğündeki değişiklik isteklerini karara bağlamak

3. Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarını görüşmek, Yönetim ve Denetleme Kurullarını ibra etmek

 1. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçeyi görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek
 2. Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’ a sunduğu konuları karara bağlamak

6.

 1. Derneğin kapatılmasına karar vermek
 2. Derneğin çalışma ve gidişatını dilek ve uyarılarla düzenlemek

Madde 7- Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu bir başkan, bir ikinci başkan, bir genel sekreter, bir sayman, dokuz asil ve yedi yedek üyeden oluşmuştur. Gizli oy ile iki yıl için seçilirler. Ancak, eğer Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri seçimleri olağanüstü Genel Kurulda yapılmış ise yeni oluşturulan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin görev süreleri sadece normal zamanında yapılacak olan olağan Genel Kurul Toplantısına kadar devam eder. Seçilen Yönetim Kurulu’nun asil üyeliklerinden boşalma olursa yedeklerden en çok oy alan üye Yönetim Kurulu‟na davet edilir. Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul toplantısından sonraki üç gün içinde toplanarak kendi içlerinden bir başkan, bir gelecek dönem başkanı, bir genel sekreter, bir genel sekreter yardımcısı, bir sayman, seçerler.

Dernek başkanlığı görevi sadece iki yıllık bir dönemin sadece bir yılı için üstlenilir, bir dönem başkanlık yapan üye bir daha başkan olarak görev yapamaz. Birinci yılın sonunda ikinci başkan başkanlığa geçer. Böylece birinci ve ikinci başkanlar eş başkanlığı paylaşmış olup seçildikleri 2 yıl içinde dönüşümlü olarak başkanlık yapmış olurlar. Başkanlık, üniversiteler, eğitim hastaneleri ve serbest çalışan meslektaşlar arasında dönüşümlü olarak üstlenilmesi esasına dayanır. Yönetim Kurulu kendi içinde en az iki ayda bir kez toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarına özürsüz ve üst üste üç kez katılmayanlar Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğinden düşürülür ve yerine sıradaki yedek üye çağırılır. Yönetim Kurulu toplantılarına Asistan Komitesi temsilci üyesi oy hakkı olmaksızın katılır. Yönetim Kurulu Tüzük maddeleri ve Genel Kurul kararlarına uygun olarak kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek için çaba gösterir.

Görevleri :

1. Derneği temsil etmek veya bu hususta bir veya birkaç kişiye yetki vermek

2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak

3. Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurula sunmak

4. Derneğin amacına varmak için Tüzüğün 3. maddesinde yazılı işler üzerinde çalışmak ve girişimleri yapmak, gerekli olduğu takdirde asil ve aday üyeleri aynı işler için şahıs veya komisyon halinde görevlendirmek

5. Dernek Tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkileri kullanmak

6. Derneğin organlarına ait iç yönetmelikleri ve başka kuruluşlarla işbirliği ilkelerini hazırlamak, yeniden düzenlemek ve uygulamak

7. Dernek üyeliği için başvuruları 30 gün içinde karara bağlamak ve sonucu müracaat sahibine bildirmek. Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz, malların satılması, şirket, işletme veya vakıflar kurulması konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek

8. Derneğin amaçları doğrultusunda koruyucu, tedavi edici ve eğitici tesisler kurmak ve işletmek 9. Yayınlanacak eserleri ve mali bakımdan desteklenecek araştırmaları düzenlemek, yurt içi ve dışı bilimsel etkinlikler için dernek üyelerini görevlendirmek

10. Yapılacak mesleki ve bilimsel etkinliklerin yıllık veya daha uzun süreli programlarını yapmak ve bu etkinlikler için gerekiyorsa Dernek üyelerine, kurullarına veya temsilcilerine yetki vermek; bilimsel toplantıların konularını belirlemek; bilimsel toplantılara katılımı arttırmak için maddi ve manevi desteklerde bulunmak

11. Derneğin tüzüğünde belirtilen amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek amacıyla girişimlerde bulunmak, bu amaçla çalışma grupları, görev grupları ve komiteler oluşturmak ve bu grupların çalışmalarına destek vermek

12. Onursal ve fahri üyeleri belirlemek

13. İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği yönetim kurulu Türk KBB-BBC Derneği yönetim kurulunda İstanbul İlini temsil edecek 5 adayın tamamını belirler. Belirlenecek adayda ön koşul olarakdaha önce İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği‟nde yönetim kurulu, kongre organizasyon kurulu veya derneğe ait dergide bir dönem aktif çalışmış olmalarını arar. Ulusal derneğe gönderilecek temsilcilerin seçimi dernek web sitesinde seçimden 1 ay önce duyurulur. Adaylar yönetim kurulu ve danışma kurulu tarafından önerilir veya şahsen dernek yönetim sekreterliğine adaylık başvurusu yapılabilir. Seçim adaylar arasından yönetim kurulunca yapılır ve alınan kararın geçerli olması için çoğunluğun hazır bulunması gerekir.

Madde 8- Denetleme Kurulu:

Genel Kurul‟ca gizli oy ile seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyeleri iki yıl için seçilir. Denetleme Kurulu seçimi izleyen üç gün içinde yapacağı ilk toplantısında bir Başkan seçer. Denetleme Kurulu Genel Kurula bağlı olarak çalışır. Yılsonunda genel kurul için yönetim kurulunun çalışma dönemini değerlendiren raporu düzenler. Kararlarını çoğunlukla alır. Denetleme Kurulu Yönetim Kurulu kararlarına müdahale edemez.

Görevleri:

1. Derneğin karar, gelir ve gider defterlerini, makbuz ve diğer ilgili dosyaları incelemek
2. Harcamaların Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğunu araştırmak
3. Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini yazılı rapor halinde Genel Kurula sunmak
4. Denetlemeler sırasında kanun ve tüzüğe aykırı işlemleri tespit ettiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak

Madde 9- Onur ve Etik Kurulu:

Onur ve Etik Kurulu en az 15 yıldır görev yapan KBB uzmanları arasından genel kurul tarafından seçilen 3 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Onur ve Etik Kurul Türk KBB-BBC Derneğinin kabul etmiş olduğu onur ve etik yönerge esaslarına göre çalışır.

Madde 10 – Danışma Kurulu:

Danışma Kurulu İKBB-BBC Derneği kurucuları ve İKBB-BBC Derneği önceki dönem başkanlarından oluşur. Danışma Kurulu kendi içinde toplanarak bir başkan ve sekreter seçer. Danışma Kurulu en az yılda bir kere toplanır.
Görevleri:

1.Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda çalışmalara yardımcı olur
2.Yönetim Kurulu çalışmalarını izler ve gerekli gördüğü önerilerde bulunur
3.Genel Kurul tarihinden bir ay önce yönetim kurulu ile birlikte toplanarak genel kurul hazırlıklarına katkıda bulunur. Bu toplantıda Genel Kurulda Yönetim, Denetleme ve Etik ve Onur Kurulları için aday gösterilecek üyeleri tavsiye eder
4.Genel Kurulda Yönetim, Denetleme ve Etik ve Onur Kurulları için aday gösterilecek üyelerin belirlenmesini sağlayacak yönetmeliği hazırlar

Madde 11- Çalışma Grupları:

Dernek Yönetim Kurulu‟na Dernek amaç ve görevlerini yerine getirmek için yardımcı faaliyetlerde bulunmak maksadı ile oluşturulan organlardır. Dernek Yönetim Kurulunca hazırlanan Çalışma Grupları Yönergesine göre seçilir ve yönetilirler. Dernek Yönetim Kurulu, ihtiyaçlara göre değişik alt bilim dallarında ya da değişik konularda çalışma grupları oluşturur veya oluşturulan çalışma gruplarını kapatır.

Madde 12- Eğitim Kurulu:

Eğitim Kurulu, İstanbul ili sınırları içindeki Üniversitelerin KBB Anabilim Dalı Başkanları ve Eğitim Hastanelerinin KBB Kliniği Şeflerinden oluşur. Eğitim kurulu, KBB eğitiminin seviyesinin yükseltilmesi ve standartlarının belirlenmesinde yönetim kuruluna yardımcı olur. Eğitim Kurulu İstanbul ilindeki KBB eğitimini değerlendirmek amacıyla en az yılda bir kez toplanır. Kurul üyeleri kendi aralarında bir başkan ve bir sekreter seçerler. Eğitim kurulu toplantılarına bir yönetim kurulu üyesi yönetim kurulunun bilgilendirilmesi amacıyla katılabilir ve oy hakkı yoktur.

Madde13- Asistan Komitesi

KBB ve BBC alanında eğitim görmekte olan uzmanlık öğrencileri/ asistanların mesleki ve özlük sorunlarına çözümler üretmek, uzmanlık eğitiminde karşılaşılan sorunları belirlemek ve gidermek, uzmanlık öğrencileri/asistanlar ile İKBB-BBC Derneği arasında iletişimi artırmak amacıyla İKBB- BBC Derneği Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışır. İKBB-BBC Derneği Yönetim Kurulu tarafından seçilen 5 İKBB-BBC Derneği üyesi araştırma görevlisi/asistan‟dan oluşur. İKBB-BBC Derneği Yönetim Kurulu tarafından atanan bir Yönetim Kurulu üyesi oy hakkı olmaksızın asistan komitesi toplantılarına gözlemci olarak katılır. Komite ilk toplantısında kendi içlerinden bir başkan ve bir sekreter seçer. Komite üyelerinin aralarından seçecekleri bir üye yönetim kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılır. Komite Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Yılda en az iki kez toplanır. Görev süresi iki yıldır.

Madde 14- Özlük Hakları ve Hukuk Komitesi

İKBB- BBC Derneği, KBB ve BBC uzmanlık alanını ilgilendiren yasal değişiklikleri saptamak; üyelere anlaşılır olarak sunmak, anlatmak, bilinçlendirmek; yasal altyapı çalışmaları yapmak (gerektiğinde yönergeler, rehberler hazırlamak); KBB- BBC alanını ilgilendiren yasal değişikliklere müdahil olmak ve gerekirse hukuki süreçleri başlatmak; web sitesini ve e-posta zincirlerini hem bilgi akışı hem de bilgilendirme için etkin kullanarak uzmanlık alanını ilgilendiren konularda üyelere danışmanlık hizmeti verebilmek amaçlarına yönelik olarak çalışır. Komite, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2 üye ve bir hukukçudan oluşur. Komitenin görev süresi bir yıldır.

Madde 15 – Serbest KBB-BBC Hekimliği ve Mesleki Uygulamalar Komitesi

İKBB – BBC Derneği yönetim kurulu tarafından seçilen beş üyeden oluşur. Üyeler kendi aralarında yapacakları seçimle bir başkan belirlerler. Komitenin görevi mesleki uygulamaya yenilikleri katmak,meslektaşlardan gelen yenilik arayışlarında koordinasyonu üstlenmek ve destek vermek, ülkemizdeki etkinliklerde mesleğimizi saygınlık içersinde duyurmak, mesleğimizin değişimlerine uyum sağlamak ve değişimlerin yaygınlaşmasına öncülük etmek, mesleğimizin gelişmesine katkıda bulunacak alanlarda projeler-araştırmalar düzenlemek ve desteklemek, elde edilen sonuçların uygulanmasını sağlamak, çalışmaların finansmanı adına bütçe oluşturmak, bu alanlardaki çalışmaları geliştikçe daha kapsamlı modeller üzerinde çalışmak, ilgili konularda yurtdışı ve yurt içi kişi, kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak ve derneğimiz sayesinde ülkemiz KBB‟ nı dünyada daha saygın bir yere taşımaya, meslektaşlarımızı daha başarılı ve mutlu bireyler yapmaya çalışmak, dernek üyelerinin mesleki uygulamalarda karşılaştıkları, hasta – hekim, hekim – işyeri, hekim-endüstri, hekim – TTB ve hekim – medya gibi ilişkilerde karşılaşılan sorunları çözümlemek, ve ilişkilerin üyeler lehine gelişmesini sağlamaktır.

Madde 16- İstanbul Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği İktisadi İsletmesi, İstanbul Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Tüzüğünün 3.maddesinde “Derneğin Amacı ve Bu Amacı gerçekleştirmek için sürdürülecek çalışmalar” başlığı altında sayılan konularla sınırlı olmak üzere gelir elde etmek amacına yönelik faaliyette bulunacaktır. İstanbul Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği İktisadi İşletmesi Yönetim Kurulu maddi isleri ve muameleleri yürütebilir. Kazandırıcı ve borçlandırıcı işlemler hakkında karar alma yetkisi İstanbul Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulundadır. İstanbul Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği İktisadi İşletmesinin İstanbul Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Tüzüğü 3. maddesinde yer alan faaliyet alanları yanında İstanbul Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu kararı ile aşağıdaki kararları alabilir:

i- Taşınmaz mallar üzerinde yararlanma, oturma gibi mülkiyet dışındaki ayni haklar kabul etmek ve bunları kullanmak,

ii-İktisadi işletme amacına ulaşmak üzere gerektiğinde kredi kullanmak,
edindiği malları kazandığı haklar ve yaptırdığı isler için borçlanmak,
taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermek, teminat olarak vermek,

iii- İstanbul KBB ve BBC Derneği Yönetim Kurulu‟nun gerekli ve yeterli gördüğü sayıda elemanı isletmenin amacına yönelik konularda ücret karşılığında çalıştırmak,

iv- İktisadi isletmeyle ilgili her türlü ödemeleri kabul etmek ve harcamaları
yapmak,İktisadi isletmenin malvarlığı içindeki hak, taşınır ya da taşınmaz bir malını yatırıma konu etmek, gelirlerinin bir bölümünü ya da tamamını bu yolda kullanmak İktisadi isletmenin yönetimi ve üçüncü kişilere karşı temsili İstanbul Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kuruluna aittir. Faaliyetler sırasında genel yetki tamamen İstanbul Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulunda olup,İstanbul Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği İktisadi İşletmesi Yönetim Kurulunun harcama yapmak ve karar almaktan ziyade maddi isleri ve muameleleri yürütme yetkisi vardır.Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, sağlık kuruluşları açılması, şirket, isletme veya vakıflar kurulması gibi konularda işlemler için İstanbul Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Genel Kurulunun İstanbul Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kuruluna yetki vermesi, ardından iktisadi işletme yönetim kurulu‟nun yetkilendirilmesi gerekmektedir. Yine İstanbul Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulunun yetkisi altında olan faaliyetler için de yetkilendirme gerekmektedir.

İktisadi isletmenin isleri ve muameleleri, İstanbul Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulunca belirlenecek 3 kişilik İktisadi İşletme Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.İstanbul Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Başkanı, genel sekreteri ve saymanı 3 kişilik İktisadi İşletme Yönetim Kurulunu oluşturur. Oluşturulan İktisadi İşletme Yönetim Kurulunun görevi, İstanbul Kulak Burun Boğaz ve Bas Boyun Cerrahisi Derneği Olağan Genel Kurulunu izleyen ilk İstanbul Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu toplantısında İktisadi İşletme Yönetim Kurulunun seçimi ve seçilen bu kurulun göreve başlamasıyla sona erer. İstanbul Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği Denetleme Kurulu Başkanı İktisadi İsletmenin denetleme işlemlerini yapar.

Madde 17- Derneğin Kapatılması:

Derneğin kapatılmasına Genel Kurul karar verebilir. Genel Kurulda kapatılma konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurullarının üye tam sayısının iki katından az olamaz. Kapatma kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3‟ü‟dür. Genel Kurulda kapatma kararı oylaması açık olarak yapılır.

Genel Kurulca kapatma kararı verildiğinde, Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm malları Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı‟na (TKBBV) devredilir.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 18- Derneğin Gelirleri:

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

a) Üye aidatı: Üyelerden yıllık olarak 10 YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul‟dan onay alınmak şartı ile Yönetim Kurulu karar verir. Üyeler yıllık aidatlarını banka havalesi, kredi kartı talimatı ile veya nakten ödeyebilirler. Yönetim Kurulu üyelere internet aracılığı ile veya yazılı olarak her sene aidat borçlarını hatırlatır.

b) Yayınlar ve her türlü kongre ve organizasyonlardan sağlanan gelirler.

c) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar. d) Derneğin mal varlığı ve iktisadi işletmelerinden elde edilen gelirler.

Madde 19- Derneğin Borçlanması:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 20- Derneğin Defter ve Dosyaları:

Dernekte Yönetim Kurulu kararı ile işletme hesabı esasına göre aşağıdaki defterler ve makbuzlar düzenlenmek zorundadır. Yönetim Kurulu lüzum gördüğünde başkaca defter ve dosya düzenleyebilir. Ayrıca Yönetim Kurulu kararı ile bilanço hesabı esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

a) Üye defteri
b) Karar defteri
c) Gelen ve giden evrak defteri d) İşletme defteri
e) Alındı belgesi kayıt defteri f) Demirbaş defteri

Bunlar genel usuller ve ilgili tüzük hükümlerine göre Genel Sekreter ve Sayman tarafından düzenlenirler.

Madde 21- Tüzük Değişikliği:

Tüzük değişikliği olağan veya olağanüstü Genel Kurulun veya seçimsiz tüzük Genel Kurulu‟nun toplantı gündemine konmak ve 30 gün önce değişiklik önerilerini elektronik posta veya bir gazete aracılığı ile üyelere bildirmek koşulu ile yapılabilir. Görüşmelere başlanması için genel kurul toplantısının yapılabilirliğine ilişkin çoğunluk uygulanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurullarının üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 2/3”ünün oyudur. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 22- Derneğin İç Denetim İlkeleri:

Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanununa ve Dernek Tüzüğüne göre Denetleme Kurulu yanında bağımsız denetleme kurulları tarafından da gerçekleştirilebilir. Ancak Dernek Tüzüğünde „Dernek Tüzüğüne göre’ hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte, yeterli açıklık bulunamayan durumlarda, bu eksikliği tamamlamak, üyelerle Dernek organları ve görevlilerine tüm dernek faaliyetleriyle işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek ve ayrı birim metinler hazırlanıp, Genel Kurulun onayından geçirmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönergeler çıkarılabilir.

Madde 23- Tüzükte Bulunmayan Maddeler:

Bu tüzükte bulunmayan konular için Türk Medeni Kanunu ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu esas alınır.

Madde 24

Derneğin tüm organlarında Yönetim Kurulunca belirlenen dernek amblemi, logosu, başlıklı kağıt örnekleri kullanılır ve belirlenen yazışma standartlarına uyulur. Derneğin tüm etkinliklerinde uyulması gereken standartlar bir yönetmelikle belirlenir.

Madde 25

Tüzüğün değiştirilmiş bu hali 3 Nisan 2013 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda kabul edilmiştir.

İstanbul Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanları Derneği Tüzüğü

Dernek Tüzüğümüzü okuyunuz.